ജില്ലാതല സിവിൽ സർവീസ് കായികമേള 2023-24

ജീവനക്കാർക്കുള്ള ജില്ലാതല സിവിൽ സർവീസ് കായികമേള സെപ്റ്റംബർ 11 ,12 തിയ്യതികളിലായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു, സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ച് 6 മാസം പൂർത്തിയായ സ്ഥിരം ജീവനക്കാർക്ക് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഓഫീസ്  മേലധികാരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ എൻട്രി ഫോം സെപ്തംബർ 5 നകം ജില്ലാസ്‌പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 04936 202658 .

Download Form

Leave a Comment

Your email address will not be published.